ETV bv
Stationsstraat 66
3550 Heusden-Zolder
T: +32 11 37 77 86
E: etv@etv.be

KBO: BE 0442.083.240
Registratie Nr.: 442.083.240/10.26.11

Erkenning openbare werken:
Klasse 1: C6 / P2 / P3 / S1
Klasse 3: P1

Disclaimer & privacy – Cookies Deze website is eigendom van E.T.V. bvba. Door het bezoeken van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden: 

Privacybeleid E.T.V. bvba hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en verbindt er zich toe om naar beste vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen conform de geldende privacywetgeving. 

Intellectuele eigendomsrechten De gehele inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan E.T.V. bvba. De reproductie, mededeling en ter beschikkingstelling ervan aan het publiek voor niet-commerciële doeleinden, is toegelaten mits uitdrukkelijke schriftelijke bronvermelding. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. 

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door E.T.V. bvba op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens. De gebruiker beschikt tevens over een recht op inzage en eventuele correctie van deze gegevens. Daartoe kan hij zich richten tot etv@etv.be 

Heeft u klachten over de manier waarop E.T.V. bvba uw gegevens verwerkt, kan u terrecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Voor meer informatie over het algemeen beleid en de manier waarop E.T.V. bvba met uw gegevens omgaat, klik hier.

Cookies E.T.V. bvba maakt gebruik van “cookies” om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze internetpagina’s slaan geen persoonlijke gegevens op. Een aparte cookie onthoudt uw aanmeldgegevens. Bij het inloggen kan u aangeven dat u niet wenst dat deze cookie geplaatst wordt. U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.

Klantenservice De klanten van E.T.V. bvba hebben toegang tot informatie die hun specifiek aanbelangt. Deze toegang wordt verstrekt via een wachtwoord dat aan klanten wordt meegedeeld. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en mag niet aan derden gegeven of ter beschikking worden gesteld. Indien de klant of gebruiker deze voorwaarde niet naleeft of in geval van ander misbruik behoudt E.T.V. bvba zich het recht voor om de betrokken gebruiker(s) de toegang tot de website gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent te ontzeggen.

Aansprakelijkheid E.T.V. bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan een computer, hard- of software, virussen en andere ongemakken door het gebruik van deze website. De informatie op deze website is van algemene aard met de grootste zorg samengesteld, uiteraard is deze louter indicatief. E.T.V. bvba kan niet garanderen dat haar teksten en verstrekte gegevens steeds en te allen tijde volledig, correct en geactualiseerd zijn en door de beknoptheid misschien niet altijd volledig.  Deze kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik of verkeerde interpretatie van de aangeboden informatie met welk doel dan ook. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die deze website ter beschikking stelt, kan u zich richten tot etv@etv.be.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. E.T.V. bvba kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Belgische wetgeving en bevoegde rechtbanken Onderhavige gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Geschillen hieromtrent worden enkel voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Hasselt.